Stichting Creatief Centrum Sittard

Iedereen met niet aangeboren hersenletsel / afasie moet kunnen meedoen!

Website in ontwikkeling

Het bestuur

Bestuur

Mw. Martine van Zundert (voorzitter)

Dhr. Dan Martens (penningmeester)

Mw. Corinna Sipkema (secretaris)

 

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden. Het bestuur komt 4 à 5 maal per jaar bijeen en de bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd. De Stichting Creatief Centrum huurt freelance kunstenaars in.

 

Kamer van Koophandel en Belasting registratie

RSIN-nummer 817476465

KVK-nummer 14092797

Jaarverslagen

Geïnteresseerden kunnen het jaarverslag van de Stichting Creatief Centrum Sittard
downloaden door te klikken op een van onderstaande links.

1.Inleiding

De stichting Creatief Centrum Sittard is opgericht door Birgitta van Geel en Corinna Sipkema. Zij hebben in hun directe omgeving (familie en werk) ervaren welke beperkende invloed een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), al dan niet gepaard gaand met een afasie, op een mens heeft.
NAH kan leiden tot brede communicatieproblemen, cognitieve problemen, concentratieproblemen, verhoogde prikkelbaarheid, motorische beperkingen.

Afasie ontstaat door letsel in het taalcentrum van de hersenen.

Wanneer mensen zich niet meer in taal kunnen uitdrukken, kan het uiten in beeld een plezierige en betekenisvolle bezigheid zijn.

Wanneer iemand grote problemen ervaart in concentratie, cognitie, prikkelbaarheid, energieniveau, planning en motorische vaardigheden t.g.v. NAH betekent dit een breuk in de levenslijn. Een duidelijke verandering van de mogelijkheden. Vaak vallen vaste activiteiten weg (werk, hobby). Hier in beeld uitdrukking aan geven in een rustige, veilige omgeving kan een betekenisvolle bezigheid zijn. Deze activiteit kan bijdragen aan de positieve beleving van de gezondheid van de deelnemer.

 

 

 

Kernprincipes van de stichting

Doelstelling: De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt:
1. De stichting heeft ten doel:
a. personen met een vorm van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH),
waaronder personen met afasie (communicatieprobleem ten gevolge
van NAH), zich beeldend te laten uiten onder begeleiding van een of
meer professionele kunstenaars;

b. het bieden van een omgeving en begeleiding waarbij de doelgroep
optimaal tot zijn recht komt;

c. het bijdragen aan de groei van het gevoel van eigenwaarde bij de
deelnemende personen;

d. het geven van gelegenheid tot nieuwe sociale contacten dan wel tot
lotgenotencontact;

en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken met alle wettig toegelaten middelen.

 

Met haar doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen. De stichting heeft geen winstoogmerk. Zij streeft in al haar activiteiten de officiële status van Algemeen Nut beogende Instelling na en onderschrijft te allen tijde de daaraan verbonden voorwaarden.

 

 

 

 

3.1. Werkzaamheden van de stichting
Om haar doelstellingen te realiseren huurt de stichting een kunstatelier om bijeenkomsten te organiseren waar mensen met NAH of met Afasie onder begeleiding van een kunstenaar kunnen schilderen, boetseren of zich op aan andere manier creatief kunnen uiten.

Voorts spant zij zich in om de mogelijkheden te creëren waar gemaakte werken tentoongesteld kunnen worden.

Daarnaast stimuleert de stichting deelname aan cultuur b.v. door het mogelijk maken van museumbezoek waar nodig in aangepaste vorm.

 

3.2. Atelier

Het atelier dat gehuurd wordt bevindt zich in Sittard, Rijksweg Zuid 170.

Hier komen mensen met NAH of Afasie bij elkaar om te schilderen of boetseren. De stichting streeft ernaar iedereen met NAH/ afasie die dat wil de mogelijkheid te bieden om mee te doen in een van de groepen (laagdrempelig).

Voor iedere deelnemer is er begeleiding op maat door een ervaren kunstenaar. Er schilderen maximaal zeven mensen tegelijkertijd.

Ook wanneer men nog nooit heeft getekend of geschilderd of als men met links moet leren werken, is men van harte welkom. Het plezier staat voorop; eenieder bepaalt zijn eigen persoonlijke weg.

De stichting rekent de deelnemers een kleine bijdrage voor deelname.

Mocht dit een probleem zijn dan regelt het bestuur dit. Deelname moet voor iedereen mogelijk zijn.

Er is altijd een kunstenaar-docent aanwezig die de deelnemers begeleidt.

Per groep zijn er twee toegewijde vrijwilligers aanwezig die praktische zaken regelen en de docent waar nodig assisteren.
Het bestuur en kunstenaars dragen zorg voor begeleiding en instructie van de vrijwilligers. Het bestuur stelt zich ten doel dat ook vrijwilligers in een uitnodigende en veilige sfeer hun werk kunnen doen. En dat zij zich onderdeel voelen van een hecht team.

 

3.3 Werving van gelden

De stichting beschikt niet over enig eigen vermogen. De stichting is dus volledig afhankelijk van subsidies en donaties om haar werkzaamheden mogelijk te maken. Het bestuur zet zich actief in om middelen te werven

o.a. door het aantal “vrienden van de groepen” uit te breiden. Het bestuur is blij met donaties van hen die de stichting een warm hart toedragen.

 

 

4. Overlegstructuur

Het bestuur vergadert 4x per jaar.

Vergaderingen worden gepland in de maanden februari, juni, september en november.
De vergadering in februari is de jaarvergadering, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten.

Verder wordt er een vergadering gehouden wanneer één van de bestuurders daartoe een oproeping doet.

Bestuurders ontvangen ten minste 7 dagen voor de dag van de vergadering een uitnodiging met plaats en tijdstip van de vergadering en de te behandelen onderwerpen.

De vergadering wordt geleid door de voorzitter. De secretaris notuleert de vergadering.

Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

 

 

5. Financieel overzicht

In het jaaroverzicht staan de inkomsten en uitgaven van dat jaar vermeld.
Voorts het saldo op de rekening van de stichting.

 

 

6. Overige

 

6.1 Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte kosten.

Aan de freelance kunstenaar wordt een marktconforme vergoeding toegekend.

De vrijwilligers tijdens de bijeenkomsten ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte kosten o.a. reiskosten.

Het vergoedingsbeleid is erop gericht mensen te vergoeden volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij de status van de stichting van een Algemeen Nut beogende Instelling.

 

6.2 Beschrijving administratieve organisatie

De administratie van de stichting wordt gevoerd door de penningmeester en de secretaris als onderdeel van hun werkzaamheden binnen het bestuur. Zij stellen ook de jaarrekening van de stichting op.

 

6.3 Publicatie

De stichting voldoet aan haar publicatieplicht als Algemeen Nut Beogende Instelling via haar website: www.stichtingcreatiefcentrumsittard.nl

 

 

Media
Enkele artikelen en andere publicaties over onze activiteiten.

2018

Boekje: Creativiteit met AFASIE NAH
verschenen ter gelegenheid van de tenstoonstelling in 2018
 

2022
N.a.v. bezoek museum SCHUNCK 28-4-2022

Artikel Bijzondere rondleidingen bij SCHUNCK – SCHUNCK.NL

 

Site hersenletsel.nl

Bij nieuws 18 oktober 2022. Bericht over de schildergroepen.

 

Site stichtingmarlinefritzius.nl
Hier staan werken van de deelnemers aan de afasiegroepen

Beleidsplan Stichting Creatief Centrum Sittard. (2022 – 2024)

Inhoud

2.Strategie

3. Beleid

Financieel jaaroverzicht 2017 (pdf)